فهرست بستن

بالابر نوع ستونی حمل خودرو استاکر

  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر انو قمر سلطان خانم

قمر خانم همسر میر سلیمان صارم السلطنه حاکم نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند و در دوران همسرش وپسرش میر صادق خان و فترتی که   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وجود آمده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رامورات نظارت داشته . همچنان که دو سال در خوانین فولادلو عظمت خانم از قدرت و نفوذ وصف ناپذیری   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رخوردار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. قمر خانم نمینی دختر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یوک خان از نوادگان میر مصطفی خان حاکم لنکران نیز از زنان ریسیه وکلانتر زمان خود محسو  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  می شد. وفات فمر سلطان خانم در خرمدره زنجان و در روز دوشن  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه پانزدهم ماه جمادی الثانی 1348 قمری   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از غرو  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  آفتا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  اتفاق افتاد و جنازه آن مرحوم روز چهارشن  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه هفدهم همان ماه در جوار حضرت معصومه علیه السلام در قم   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه خاک سپرده شد.

میر لطفعلی خان (امیر تومان)

 سردار محترم میر لطفعلی خان، فرزند میر سلطان احمد خان معروف   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سیف الملک در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه دنیا آمده در مکت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  خانه خصوصی تعلیم دید، میر لطفعلی خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سردار محترم معروف   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود در محرم الحرام سنه 1309 هجری، حکومت تالش   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه ایشان واگذار شد. همسر میر لطفعلی خان (عصمت خانم) دختر محمد طاهر میرزا نوه اسکندر میرزا و نتیجه ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اس میرزا قاجار نای  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  السلطنه ایران   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود.

میر اسداله خان صارم السلطنه

میر اسداله خان دومین فرزند کاظم خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود که در نمین از شاهزاده فرخنده خانم دختر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اس میرزا قاجار نای  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  السلطنه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه دنیا آمد . تاریخ تولد وی ششم ذی الحجه 1248 قمری است. ایشان همه سال از اول خرداد در نمین وشروع پاییز در آستارا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سر می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رد و حاکم تالش   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. میر اسد اله خان لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  صارم السلطنه داشت.

میرزا یوسف ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دالهی نمینی

میرزا یوسف در   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ین سالهای 1255 هجری شمسی در نمین متولد سد. وی قرآن وتحصیلات متداول مکت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  خانه را در نزد خانواده خود آموخته، ایشان در اثر اخلاص و علاقه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اطنی دریافت خود، از ارت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اط معنوی و خاصی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا ائمه و خاندان آل ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر هره مند   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده و در سرودن اشعارمیراثی و  اجتماعی دست توانا داشته و در اوایل   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا تخلص(  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یدل) نمین و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عدها خیاط شو می سرود. علی الظاهر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه حرفه خیاطی نیز اشتغال داشته و در این شغل نیز از مهارت خاصی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رخوردار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده است. اشعار خیاط در دو کتا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  جداگانه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا نام دیوان خیاط و اشعار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رگزیده خیاط  در سالهای  اخیر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه چاپ رسیده است. میرزا یوسف در سال 1310 شمسی در سن 55 سالگی وفات یافته

نمونه اشعار:

تا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه کی خیاط نمرون الا و فریاد ائله سون     قل  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ینه سوزن چالیپ هر لحظه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرداد ائله سون

خالق داور   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یزی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر و غمدن آزاد ائله سون       دشمنون نسلین کسو  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  هم خانه ویران ائله سون

  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یر گلیلین ای طوطی خوش لهجه صدایه         بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اخ چشم   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر صیر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر له سن اول صنع خدایه

گور قدرتی، آچ نطقوی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یر حمله ثنایه         احسن   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ئله نقاشه،   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودین اوخشاری  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  آییه

میر سلیمان خان صارم السلطنه

میر سلیمان خان در تاریخ 1270 هجری قمری در نمین دیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه جهان گشوده. پدر ایشان میر اسداله خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. میر سلیمان خان آن زمان در مکت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  خانه خصوصی تعلیم دیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. میر سلیمان خان لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  صارم السلطنه داشته و حاکم نمین، آستارا و اجارود   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند و حاکم تالش نامیده می شد.   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر نای مشرف   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه میدان اصلی نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا کار  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ری دیوان خانه توسط وی احداث شده است. که در حال حاضر موزه نمین است. در عصر مظفرالدین شاه حکومت منطقه را   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه عهده داشت.

سه تفنگدار

1-ق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اد   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یگ 2-میرمحمد حسین خان صارم نظام 3-اقا ده ده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یگ(حیدری)

ق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اد   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یگ حفاظت و امنیت طریق مظفری   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه عهده داشت و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رادر صارم نظام حاکم نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. میر محمد حسین که توسط سارقین که دسته ای از کسان حسینعلی و رضاقلی فولادلو در گروک آستارا قافله زده و م  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر لغی مال التجاره   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سرقت   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رده در مراجعت سارقین صارم نظام مطلع   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود تعقی  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  نمود.چهار فرسخ   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا انزار زد و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رخورد و تیراندازی کرده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر الاخره دو گلوله خورده وفات نمود. وفات هفتم ماه صفر 1327 هجری قمری می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد.

میر صادق خان صارم السلطنه(سردار ناصر)

میر صادق خان فرزند میر سلیمان خان در سال 1304 قمری در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دنیا آمد. دارای سواد فارسی و عر  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده و در جوانی نیز از معلمی که از ت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ریز آمده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود ز  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ان فرانسه یاد گرفته   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. محال حکومتی ایشان گرگانرود، آستارا، نمین واجارود   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده است. خان نمین رسما تا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ع حاکم ولایت   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده، ولی مالیات پرداخت نمیکرد چون هزینه سواران شخصی و ماموران مرزی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه عهده وی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده این هزینه ها از درآمد گمرک آستارا تامین میشد. در تاریخ روز چهارشن  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه نهم ماه گلوله خورده و پنجشن  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه دهم داعی حق را اجا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ت کرده(دهم ماه 1340 قمری).

سید مسعود اس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قی نمین 

سید مسعود اس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قی نمین در سال 1307 قمری (1267 شمسی) در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دنیا آمد. سید مسعود از رجال علمی و مشاهیر نامی نمین است که از کودکی طال  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  فضل و کمال   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده در کنار یادگیری ز  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ان و اد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یات فارسی و ز  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ان عر  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه یادگیری ز  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ان روسی هم روی آورد. ایشان مفسر قرن، خوش نویسف هنرمند، مش  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ک کار، تجلید، صحاف و شاعر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند و از دوستداران آثار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر استانی و کمک مالی تعمیر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قعه پیر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر در الدین نظارت   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه ساخت چندین پل و قنات   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند وفات ایشان سال 1347 شمسی است. اشعار سید مسعود اس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قی در کتا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر نام اشعار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رگزیده در سال 1392   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه چاپ رسیده.

نمونه اشعار:

خوشا آن کس که   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد زنده دل          مدام از خوف حق ترسنده دل

همین دل معظم ازعرض عظیم است    که جا کرده در او سازنده دل

الا ای اس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قی گو مدح مولا             کند حفظت یقین دارنده دل

سید داود خان سلیمانی نمین

سید داود خان در سال 1295 هجری قمری در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دنیا آمد. پدر ایشان سلیمان خان حاکم آستارا و نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود و مادرش قمر سلطان خانم نام داشت. سید داود که   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا امضاء و مهر مظفر الدین شاه قاجار در   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یست و پنج سالگی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه تاریخ محرم الحرام 1320   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  نیل الممالک ودر عهد احمد شاه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه تاریخ 1333   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  امیرالممالک مفتخر شد. سید داود در لوندول و آستارا مالکیت داشته و در دوره حکومت از قاجار رضا شاه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه وی درجه سرداری افتخار داده اند و سرپرست تفنگ داری مرزی منطقه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند. وی روز یکشن  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه هفتم دی ماه 1348 دار فانی را وداع نموده است.

فرح   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر خش ستودی نمین

فرح   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر خش ستودی نمین در دهم سال 1321 هجری شمسی در نمین دیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه جهان گشوده ، وی دوره ا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر تدایی را در د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ستان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رهان نمین تا ششم ا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر تدایی تحصیل نموده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از آن وارد د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرستان فردوسی نمین شد. دوره سه ساله د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرستان را در نمین و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر قیه در د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرستان پهلوی ارد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یل تحصیل گردید و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا اخذ دیپلم ط  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی عازم خدمت شد. پس از طی دوره آموزشی چهار ماهه در یاد تیرنز در کسوت سپاهی دانش دوره اول در روستای سلطان آ  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اد ارد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یل خدمت فرهنگی خود راآغاز نمود و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا شروع تدریس در روستای دودران. چهار سال در د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ستان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رهان نمین وسه سال هم در د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرستان کرج مشغول خدمت   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند. در سال 1349 در رشته زیست شناسی در دانشگاه ت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ریز پذیرفته شده و مشغول تحصیل گردید و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از اخذ مدرک کارشناسی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه عنوان د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یر زیست شناسی در د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یرستان مطهری در رشته زیست شناسی تدریس میکرد. در سال 1373   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه افتخار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ازنشستگی نایل شد. کتا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر های تاریخ و فرهنگ نمین، نیکوکاران مدرسه ساز و پژوهش در  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اره فرهنگیان و جمع آوری آثار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ر جای مانده از گذشتگان در حوزه فرهنگ و احیای میراث فرهنگی و معنوی از جمله کارهای فرهنگی است. او در سال 1388 دار فانی را وداع گفت.

قدرت طهماس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی

قدرت طهماس  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی در سال 1310 در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه دنیا آمد.دوران تحصیل را در نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه پایان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رد و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از فراغت از تحصیل   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه استخدام آموزش و پرورش در آمد.   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه مدت ده سال در قرار مدارس تا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عه مشکین شد   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر خدامت مشغول   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند و هشت سال مدرسه را   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه تنهایی اداره می کردند. در مدارس نو نهاد مرادلو ارشق و مدت یه سال در گره کهریز خدمت نموده و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عدها در ارد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یل و نمین در مدارس تدریس کردند و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از انقلا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  مدیر د  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ستان مطلعی نمین   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودند و از همین مدرسی در سال 1360/10/1   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ازنشسته شدند.

میر سلطان احمد خان (سیف الملک) نمینی

میر سلطان احمد خان سال 1246 سوم ذی حجه در نمین متولد شد. پدر ایشان میر کاظم خان نام داشت که امیر امرایی منطقه را   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ر عهده داست. مادرش فرخنده خانم دختر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اس میرزای قاجار نای  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  السلطنه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. سلطان احمد خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از فوت پدر در سیزده سالگی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه حکومت رسید. میر سلطان احمد خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از پدر سال 1295 (ه-ق) حکومت ویلکیج، آستارا،گرگانرود، اجارود و قسمتی از مغان را   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رعهده گرفت. از طرف ناصر الدین شاه قاجار امرای دولت ایران در نمین مقیم و متصدی امر ولایت و کامرانی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. در کل زمان نمین دارالاماره   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. وقتی پس از پدر جانشین گردید اعضای دولت قاجار وی را سیف الملک نامیدند. میر سلطان احمد خان در سن چهل و هفت سالگی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ر اثر سکته قل  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ی  در سال 1292 هجری قمری دار فانی را وداع گفت آرامگاه او در قم در جوار حرم مطهر حضرت معصومه علیه السلام می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد.

میر زین العا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دین خان سرهنگ

میر زین العا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دین در سال 1251 هجری قمری در نمین دیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه جهان گشود. پدرش میر کاظم خان امیر امرای محال آستارا،نمین، اجارود   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود و مادرش فرخنده خانم دختر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اس میرزای قاجار می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد. مادرش فرخنده خانم   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر انی مسجد جامع نمین که در سال 1276 هجری قمری احداث گردیده، است. ایشان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عد از پایان  تحصیل وارد نظام شده و در   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر زرگسالی یاور توپخانه م  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ارکه آستارا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. دارای مقامی خاص، خلق خوش و صدای رسا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده است. ایشان درجه سرهنگ داشته و در سال 1290 هجری مسجدی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر نا نموده که   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه تکیه سرهنگ معروف می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد. میر زین العا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دین خان در مسجد سرهنگ نمین دفن شده است.

میر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اسقلی خان م  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر صر السلطنه(سر تیپ)

میر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اسقلی خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سال 1231 شمسی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر را  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ر 1270 هجری قمری در حیدر محله آستارا دیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه جهان گشود . او تحصیلات ا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر تدایی را در مدرسه صادقیه آستارا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه اتمام رسانید. و سپس جهت ادامه تحصیل   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه ت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ریز و تهران مسافرت نمود و در همین دوران وارد ارتش شد و پس از طی مدارج ترقی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا درجه سرهنگی فرماندهی مرزی تالش و پروتکل های مرزی را عهده دار گردید و از طرفذدر  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ار قاجار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  م  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر صر السلطنه و درجه سر تیپی مفخر شد. میر ع  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اسقلی خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا خط و اد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یات زی  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ایی نامه نگاری مینمود تا   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه زرین قلم تالش شهره گردیده   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. در در  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ار قاجار او را فیلسوف تالش می خوانده اند، وی در سرودن انواع شعر در قال  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  های مختلف عروسی ید طولانی داشته و  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ا تخلص شعر می سرورد. وفات وی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سال 1331 هجری قمری در نمین اتفاق افتاد.

میر جهانگیر خان

میر جهانگیر خان فرزند میر سلطان احمد در نمین متولد شده . دوران تحصیل را در مکت  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  خانه گذرانده و   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عدها حاکم (کلانتر) محلات ششگانه ارد  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یل در دوره حکومت قاجار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده است و لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  منصور نظام داشت و دارای شش فرزند   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر وده که معروف ترین آنها سرتیپ مرتضی خان می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد که در زمان حکومت رضا شاه ریس دادگستری و دادستان شهرستان رودسر   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. جهانگیر خان درجه سرهنگ داشت. محل دفن وی در نمین ق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر رستان تزه تر  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه است.

سرتیپ علیقلی خان اق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ال همایون

میر علیقلی خان فرزند میر سلطان احمد معروف   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه سیف الملک است و درجه سرتیپی داشت و لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  اق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ال همایون داشته که دارای هفت فرزند ذکور   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. سید ا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر والفضل اق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر الی و نجفعلی اق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر الی از نوادگان ایشان می   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اشد.

میر مجید خان سالار

میر مجید خان سالار فرزند چهارم میر سلطان احمد خان است که در نمین متولد شده . سهدانگ زمینهای کشاورزی نمین در مالکیت وی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود و لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  سالار داشت. دارای چهار فرزند ذکور   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. یکی از فرزندان وی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه نام میر سیف الدین خان سالاری معروف است و فرزند وی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه نام   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر هاالدین خان سالاری درجه سرهنگی داشت.

میر محمد علیخان منصورالدوله

میر محمد علیخان فرزند سلطان احمد خان در نمین متولد شد. در هفت سالگی   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه تهران رفته و در در  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ار قاجار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر زرگ شده که   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر عدها میر شکار ناصرالدین شاه قاجار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود و در تر  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر یت قوش شکاری مهارت داشت و همیشه در کنار شاه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه شکار میرفته. وی لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  منصورالدوله داشت ودارای سه فرزند   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود که فرزند ارشدش میر سلطان حمید خان هم لق  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر  منصورالدوله داشت.

میر محمد   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اقر خان مص  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اح الملک

میر محمد   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اقر خان یا سومین فرزند زین العا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر دین خان سرهنگ و نوه میر سلطان احمد خان   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ود. ایشان مالکیت قریه ویرمونی داشته و دارای سه فرزند ذکور   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر نام های میر فتاح، میر اسماعیل، ومیر فاتح   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ودن. از مص  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اح الملک خانه ای   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر ه یادگار   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اقی مانده که دومین خانه   بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر اقی مانده از خانه های خوانین نمین است که در قسمتی از حیاط آن خوا  بالابر  نوع ستونی حمل خودرو استاکر گاه دانشجویی احداث شده است.

                                                                                                        

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code